Všeobecné obchodné podmienky

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) a Reklamačný poriadok upravujú práva a povinnosti zúčastnených zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi:

predávajúcim: spoločnosťou AB PROBA s.r.o., so sídlom Chorvátska 120, 900 81 Šenkvice,IČO: 50 685 104, DIČ: 2120426869, IČ DPH: SK 2120426869 zapísaná v OR  OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 116999/B, (ďalej len “predávajúci”)

a

kupujúcim: je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka

Kontaktné údaje predávajúceho:

e-mail: proba@proba.sk. info@proba.skobchod@proba.sk

telefón: + 421 918 652 943 + 421 901 713 196

 

poštová adresa:

AB PROBA s.r.o.,

Chorvátska 120,

900 81 Šenkvice,

Slovenská republika

 

Bankové spojenia:

TATRA BANKA a.s.

IBAN: SK87 1100 0000 0029 4203 6583

SWIFT: TATRSKBX

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na ktorej predávajúci dodá tovar uvádzaný na internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len “kúpna zmluva”) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, platia podmienky uvedené v písomnej zmluve.

1.4. Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 

2. Spôsob objednania – uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1.Kúpna zmluva je uzavretá záväzne po odoslaní objednávky kupujúceho predávajúcemu. Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:

a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho,

b) zaslaním e-mailu na adresu proba@proba.sk Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako “potvrdenie objednávky”. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky: takéto Oznámenie má len informatívny charakter, ktorý má za účel informovať kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.

2.4. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší, toto však neplatí ak už bola objednávka vyexpedovaná od predávajúceho kupujúcemu. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky, a to len v tom prípade ak objednávka neopustila sklad predávajúceho -(zásielka sa nachádza u prepravcu) v tomto prípade, má predávajúci nárok na náhradu výdavkov, ktoré musel vynaložiť na prepravu. V lehote 7 dní od platného zrušenia objednávky, ktorá bola vyexpedovaná , kupujúci doručí tovar na svoje náklady predávajúcemu v nepoškodenom stave, pričom v prípade úhrady na dobierku, resp. Platbou vopred predávajúci po obdržaní vráteného tovaru sa zaväzuje vrátiť kúpnu cenu kupujúcemu po odrátaní nákladov na vyexpedovanie a prepravu tovaru.

2.5. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť … )

 

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný: – dodať tovar podľa objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, – odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný: – prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, – zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na dodanie tovaru, – nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho, – potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby . Deň prevzatia tovaru kupujúcim sa považuje za jeho dodanie.

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

5. Dodacie podmienky

5.1. Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku mailom alebo telefonicky.

5.2. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu nedostupnosti tovaru, alebo z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v ponukovom / internetovom katalógu (pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne inak).

5.3. V prípade, že kupujúci zvolil platbu za tovar vopred, ten mu bude expedovaný až po pripísaní celej sumy na účet predávajúceho.

5.4. Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

5.5. Možnosti dodania tovaru: a) kuriérskou službou (spoplatnená služba), b) rozvozom spoločnosti AB PROBA s.r.o. (platí len pre veľkoodberateľov po dohode), c) osobným odberom v sídle spoločnosti (iba po telefonickom dohovore kupujúceho a predávajúceho)

5.6. Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

5.7. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené kurierskou službou. Za poškodenie zásielky zavinené kurierskou službou zodpovedá v plnom rozsahu kurierska služba . Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd kurierskou službou.

5.8. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.

5.9. Kupujúci je povinný preukázať sa kuriérskej spoločnosti oprávnením prebrať tovar a to platným dokladom totožnosti. V prípade, že tovar preberá tretia osoba, je povinná sa preukázať splnomocnením a platným dokladom totožnosti.

5.10. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

5.11. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.1. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

5.12. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru s dodaným tovarom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.

 

6. Spôsob platby:

6.1. Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku (v hotovosti kuriérovi). Na požiadanie vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne: a) prevodným príkazom zo svojho účtu, b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho

6.2. Platba je možná iba v EUR.

6.3. Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom. Pri vyzdvihovaní tovaru objednaného osobne je platba možná iba v hotovosti.

 

7. Kúpna cena

7.1. Predávajúci je platiteľom DPH.

7.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) formou hotovostnej platby v určenej prevádzke predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru (spoplatnená služba podľa cenníka kuriérskej služby), dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby (spoplatnená služba podľa cenníka kuriérskej služby), platbou bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

7.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

7.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

7.5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 

7.6. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak, na akciový tovar sa neposkytuje už žiadna zľava.

7.7. Informácie o dostupnosti a cene tovaru sa môžu líšiť v závislosti od zmien údajov výrobcov tovaru a vypredania zo skladov predávajúceho alebo výrobcu. Aktuálna dostupnosť a cena bude kupujúcemu oznámená elektronicky pred potvrdením objednávky. V prípade nesúhlasu zo strany kupujúceho je možné objednávku bezplatne zrušiť pred jej potvrdením alebo expedíciou.

 

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

8.1. Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona §102/2014 Z.z., ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru (platí iba pre fyzické osoby – nepodnikateľov).

8.2. Tovar na vrátenie musí byť:, a) nepoškodený, b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, …) c) vrátane priloženého dokladu o kúpe

8.3. Kupujúci má počas tejto doby právo na primerané odskúšanie výrobku (nie však na jeho používanie a vrátenie po niekoľkých dňoch). Primerané odskúšanie sa u výrobkov na elektrinu rozumie spustenie do prevádzky na niekoľko sekúnd bez kontaktu s inými látkami / povrchmi (napr. u vŕtačiek je to spustenie na „prázdno“ bez vŕtania, pri čerpadlách je to spustenie v čistej vode).

8.4. Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 8.1. týchto Obchodných podmienok, je povinný: a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne na adresu sídla spoločnosti alebo e-mailom na proba@proba.sk, prípadne osobne na adrese sídla spoločnosti b) uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie úhrady, c) kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

8.5. Po splnení podmienok podľa bodov 8.1 až 8.4 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný: a) prevziať tovar naspäť, b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky plnú sumu zaplatenú za tovar, vrátane poplatku za dopravu (Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim).

8.6. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 8.1 až 8.5 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

8.7. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je viditeľne používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. 8.8. Ak kupujúci zruší objednávku v čase od jej potvrdenia do uplynutia lehoty na dodanie tovaru, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky vynaložené náklady spojené s realizáciou danej objednávky.

8.9. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je:

a) poskytnutie služby, ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, a zároveň ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca po úplnom poskytnutí služby právo odstúpiť od zmluvy,

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru vyrobeného na mieru (napr. hadica / kábel odrezaný na mieru),

c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov (napr. použitý filter) a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

e) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

f) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

 

9. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

9.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

9.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

10. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 

10.1. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

10.2. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov (ak nie je pri výrobku uvedené inak). Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

10.3. Záruka sa nevzťahuje na:

a) bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním

b) mechanické poškodenie

c) na poškodenia vzniknuté vyššou mocou, bez obmedzenia, bleskom a záplavami

d) záruka nezahrňuje a nepokrýva náklady na montáž a ďalšie odvodené náklady – záruka pokrýva iba konkrétny výrobok

e) škody spôsobené nesprávnym používaním, alebo za poškodenia vzniknuté na výrobkoch, ktoré boli upravované prípadne kopírované užívateľom či treťou stranou. AB PROBA s r.o. nemôže prevziať zodpovednosť za poškodené výrobky či škodu spôsobenú poškodenými výrobkami, ktoré neboli dodané spoločnosťou AB PROBA, a to ani v prípade, že by tieto výrobky boli použité spolu s výrobkami od spoločnosti AB PROBA.

10.4. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

10.5. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Reklamácia tovaru, ktorý sa nedá dopraviť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky: doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu, vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie.

10.6. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe). 

10.7. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

10.8. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

10.9. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: – odovzdaním opraveného tovaru, – výmenou tovaru, – vrátením kúpnej ceny tovaru, – vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, – písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia, – odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

10.10. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

10.11. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

10.12.Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

10.13. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

10.14. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

10.15. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

 

11. Postup reklamácie

11.1. Čo najskôr informovať spoločnosť AB PROBA e-mailom alebo telefonicky o chybe výrobku na hore uvedené kontaktné údaje.

11.2. Poslať produkt na adresu firmy predávajúceho. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov: Ministerstvo hospodárstva SR – Ochrana spotrebiteľa: www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s Zoznam registrovaných európskych centier: ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm

 

12. Ochrana osobných údajov

12.1. Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu AB PROBA, s.r.o. sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR”) , ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej ako „ZOOÚ”). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii na www.proba.sk a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

12.2. Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade s § 14 zákona NR SR č. 18/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr.pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

12.3. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.proba@proba.sk12.3 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

13. Záverečné informácie

13.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Šenkviciach,  dňa  24.5.2018