Zásady a spôsob ochrany spracúvania osobných údajov

AB PROBA s. r. o., Chorvátska 120, 900 81 Šenkvice,

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. vložka číslo 116999/B

Spoločnosť AB PROBA, s.r.o. rešpektuje vaše právo na súkromie vo svete pracovnom, obchodnom ako aj vo svete internetu pri používaní našej webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia potrebné na bezpečné uchovanie všetkých vašich osobných údajov, ktoré nám poskytnete jasným, zrozumiteľným a dobrovoľným spôsobom. Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú procesy spracovania realizované spoločnosťou AB PROBA, s.r.o., pri využívaní Vašich osobných údajov, ako aj siete Internet a inej alternatívnej elektronickej komunikácie. Spoločnosť AB PROBA, s.r.o. je zodpovedná za spracovanie vašich osobných údajov v súlade s právnymi predpismi platnými pre Slovenskú republiku. Spoločnosť AB PROBA, s.r.o. spracováva podľa interného predpisu len tie osobné údaje, na ktoré dotknutá osoba udelila výslovný súhlas s poukázaním na ustanovene čl. 6 ods. 1., písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov ( „GDPR“) a ustan. § 13 ods. 1. písm. a) zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov…, alebo ktoré sú potrebné na vybavenie konkrétnej objednávky a jej doručenia. Spoločnosť spracováva len osobné údaje ustanovené v jednotlivých ustanoveniach zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov, t.j. „predmetom spracúvania sú výlučne: titul, meno, priezvisko, adresa, e-mailový, telefonický kontakt a adresa doručenia objednávky dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby vybavenia a odoslania Vašej objednávky. AB PROBA, s.r.o. údaje dotknutých osôb neposkytuje žiadnej tretej strane ani spoločnostiam na marketingové účely.

Môžete nám poskytnúť vašu e-mailovú adresu, meno, telefónne číslo atď., aby sme Vám mohli poskytnúť informácie o našich službách, prípadne ponukách tovaru. Ubezpečujeme Vás, že spoločnosť AB PROBA, s.r.o. prijala všetky potrebné opatrenia na zachovanie ochrany a bezpečnosti údajov, ktoré nám poskytujete, medzi ktoré patria najmä:

  1. Prijíma všetky potrebné opatrenia na uchovanie tajnosti a bezpečnosti vašich osobných údajov.
  2. Prístup k vašim osobným údajom má len oprávnená osoba našej spoločnosti.
  3. Oprávnená osoba našej spoločnosti, ktorá má prístup k Vašim osobným údajom, musí dodržiavať Zásady ochrany osobných údajov stanovené v zákone NR SR č. 18/2018 Z.z. čestným vyhlásením potvrdila mlčanlivosť o týchto údajoch.
  4. Na zaručenie ochrany Vašich osobných údajov našou spoločnosť udržiavame bezpečné IT prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzenie úniku osobných údajov, ktoré získavame a spracúvame.
  5. Vaše osobné údaje sa spracovávajú len na účely, na ktoré ste ich poskytli spoločnosti.
  6. Naša spoločnosť nebude nikdy zdieľať Vaše osobné informácie so žiadnou spoločnosťou tretích strán, ktorá ich plánuje použiť na priame marketingové účely, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas.
  7. Naša spoločnosť nebude používať vaše osobné informácie (vrátane vašej e-mailovej adresy) na priamu alebo nepriamu komunikáciu, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas. Pokiaľ už mailový kontakt máme po predchádzajúcom súhlase tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
  8. Naša spoločnosť ukladá a uchováva osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom webovej lokality, vo svojich databázach, tak dlho, ako je primerane potrebné s ohľadom na platnú legislatívu SR. To znamená, že vaše osobné údaje uchováme primeranú dobu po tom, ako prestanete používať služby našej spoločnosti alebo používať túto webovú lokalitu.
  9. Máte právo kedykoľvek požiadať o výmaz Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli k spracovaní objednávky poskytli.
  10. Ak by sme mali nejaké otázky týkajúce sa Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte našu spoločnosť na adrese proba@proba.sk, radi Vám odpovieme.